N BOX(ホンダ)の中古車データベース 99/301

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2018/10/15掲載終了

75万円

ホンダ

N BOX

GL パッケージ

H.24年(2012)

33500km

軽自動車一般

2018/10/13掲載終了

50万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

61243km

軽自動車一般

2018/11/11掲載終了

売約済み

ホンダ

N BOX

G

H.25年(2013)

47245km

軽自動車一般

2018/10/10掲載終了

89万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

54022km

軽自動車一般

2018/10/10掲載終了

73万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

80349km

軽自動車一般

2018/12/02掲載終了

103万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

42514km

軽自動車一般

2018/10/28掲載終了

146万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/11/19掲載終了

149万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/10/04掲載終了

146万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/12/18掲載終了

102万円

ホンダ

N BOX

SSパッケージ

H.25年(2013)

55300km

軽自動車一般

2018/10/13掲載終了

75万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

22266km

軽自動車一般

2018/10/04掲載終了

149万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/11/05掲載終了

46万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

56000km

軽自動車一般

2018/10/15掲載終了

69.7万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

63507km

軽自動車一般

2018/10/29掲載終了

54.8万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

60000km

軽自動車一般

2018/10/02掲載終了

109.9万円

ホンダ

N BOX

G

H.29年(2017)

15822km

軽自動車一般

2018/10/09掲載終了

59.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.26年(2014)

104500km

軽自動車一般

2018/12/03掲載終了

175万円

ホンダ

N BOX

G・Lターボホンダセンシング

H.30年(2018)

4828km

軽自動車一般

2019/09/13掲載終了

119万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.27年(2015)

79000km

軽自動車一般

2018/11/08掲載終了

64.8万円

ホンダ

N BOX

G-SSパッケージ

H.25年(2013)

35811km

軽自動車一般

menu