N BOX(ホンダ)の中古車データベース 36/302

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2019/12/23掲載終了

70.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

55781km

軽自動車一般

2020/02/11掲載終了

69.6万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

61008km

軽自動車一般

2020/02/07掲載終了

90万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.26年(2014)

43985km

軽自動車一般

2020/02/26掲載終了

104.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.29年(2017)

35242km

軽自動車一般

2019/12/25掲載終了

118.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.30年(2018)

12400km

軽自動車一般

2020/05/14掲載終了

78.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.28年(2016)

29805km

軽自動車一般

2020/01/14掲載終了

104.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.29年(2017)

32029km

軽自動車一般

2019/12/24掲載終了

119.8万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.29年(2017)

36090km

軽自動車一般

2019/12/23掲載終了

67.1万円

ホンダ

N BOX

G

H.25年(2013)

31259km

軽自動車一般

2020/03/03掲載終了

108万円

ホンダ

N BOX

660 G・Lパッケージ 5ドア DCV

H.27年(2015)

33810km

軽自動車一般

2019/12/15掲載終了

49.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

84937km

軽自動車一般

2020/01/10掲載終了

99.9万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.29年(2017)

41073km

軽自動車一般

2019/12/27掲載終了

90.7万円

ホンダ

N BOX

C

H.28年(2016)

23851km

軽自動車一般

2020/01/25掲載終了

39.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

82000km

軽自動車一般

2020/02/07掲載終了

69.9万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

67600km

軽自動車一般

2020/01/06掲載終了

79.9万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

41000km

軽自動車一般

2020/01/25掲載終了

98万円

ホンダ

N BOX

G ターボパッケージ

H.25年(2013)

54126km

軽自動車一般

2020/01/27掲載終了

166.1万円

ホンダ

N BOX

G EX ホンダセンシング

平成元年(1989)

901km

軽自動車一般

2019/12/12掲載終了

120万円

ホンダ

N BOX

660 2トーンカラースタイル X 5ド

H.26年(2014)

22845km

軽自動車一般

2020/01/19掲載終了

149万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

平成元年(1989)

12796km

軽自動車一般

menu