N BOX(ホンダ)の中古車データベース 113/305

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2018/08/02掲載終了

82万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

34000km

軽自動車一般

2018/08/23掲載終了

150万円

ホンダ

N BOX

G EX ホンダセンシング

H.29年(2017)

5000km

軽自動車一般

2018/12/01掲載終了

89.8万円

ホンダ

N BOX

G・Lパッケージ

H.25年(2013)

26421km

軽自動車一般

2018/07/28掲載終了

93.2万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

47299km

軽自動車一般

2018/07/28掲載終了

69.8万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

40315km

軽自動車一般

2018/07/24掲載終了

199.8万円

ホンダ

N BOX

G Lターボ ホンダセンシング

H.29年(2017)

5267km

軽自動車一般

2018/07/28掲載終了

62.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

68000km

軽自動車一般

2019/06/03掲載終了

94.7万円

ホンダ

N BOX

G ターボパッケージ

H.25年(2013)

47239km

軽自動車一般

2018/07/26掲載終了

59.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

48811km

軽自動車一般

2018/09/25掲載終了

189万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.29年(2017)

8357km

軽自動車一般

2018/08/27掲載終了

118万円

ホンダ

N BOX

G ターボLパッケージ

H.26年(2014)

29037km

軽自動車一般

2018/08/08掲載終了

66.6万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

79415km

軽自動車一般

2018/08/26掲載終了

109.9万円

ホンダ

N BOX

ターボSSパッケージ

H.26年(2014)

27285km

軽自動車一般

2018/08/04掲載終了

68.3万円

ホンダ

N BOX

G

H.25年(2013)

67534km

軽自動車一般

2018/07/23掲載終了

58万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

76074km

軽ワンボックスワゴン

2018/07/20掲載終了

98万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.26年(2014)

16705km

軽ワンボックスワゴン

2018/07/28掲載終了

73万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

59229km

軽ワンボックスワゴン

2018/07/21掲載終了

50万円

ホンダ

N BOX

G

H.29年(2017)

3050km

軽自動車一般

2018/07/20掲載終了

118万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

13700km

軽自動車一般

2018/08/31掲載終了

64.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

45000km

軽自動車一般

menu