N BOX(ホンダ)の中古車データベース 1/291

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2020/04/07掲載終了

105.3万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

20233km

軽自動車一般

2020/04/09掲載終了

79.8万円

ホンダ

N BOX

SSパッケージ

H.27年(2015)

38711km

軽自動車一般

2020/04/01掲載終了

93万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.27年(2015)

40317km

軽自動車一般

2020/04/01掲載終了

59.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

106200km

軽自動車一般

2020/04/01掲載終了

123.8万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.29年(2017)

5889km

軽ワンボックスワゴン

2020/04/08掲載終了

124.3万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

H.30年(2018)

37836km

軽自動車一般

2020/04/06掲載終了

61.9万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

68301km

軽自動車一般

2020/03/28掲載終了

88万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.27年(2015)

49758km

軽自動車一般

2020/03/23掲載終了

59万円

ホンダ

N BOX

G

H.25年(2013)

76139km

軽自動車一般

2020/04/01掲載終了

119万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

7574km

軽自動車一般

2020/04/01掲載終了

62万円

ホンダ

N BOX

G・Lパッケージ

H.24年(2012)

85894km

軽自動車一般

2020/03/21掲載終了

39.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.25年(2013)

137000km

軽自動車一般

2020/03/30掲載終了

159.5万円

ホンダ

N BOX

カスタム GLターボ ホンダセンシング 8型ナビ

H.29年(2017)

18409km

軽ワンボックスワゴン

2020/04/07掲載終了

135万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

22269km

軽自動車一般

2020/03/30掲載終了

159.8万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.2年(1990)

5km

軽自動車一般

2020/03/23掲載終了

89.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.26年(2014)

35700km

軽自動車一般

2020/04/06掲載終了

59万円

ホンダ

N BOX

G 両電動スライド ETC

H.25年(2013)

80285km

軽自動車一般

2020/03/20掲載終了

89.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.27年(2015)

26488km

軽自動車一般

2020/03/24掲載終了

161.7万円

ホンダ

N BOX

G Lターボ ホンダセンシング ナビ付き

H.29年(2017)

17267km

軽自動車一般

2020/03/25掲載終了

78万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

26000km

軽自動車一般

menu