N BOX(ホンダ)の中古車データベース 1/263

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2019/08/24掲載終了

74.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.26年(2014)

43004km

軽自動車一般

2019/08/13掲載終了

90万円

ホンダ

N BOX

660 G 5ドア DCVT 4WD 4

H.28年(2016)

40344km

軽自動車一般

2019/08/13掲載終了

132.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

2km

軽自動車一般

2019/08/13掲載終了

159.8万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

平成元年(1989)

2km

軽自動車一般

2019/08/19掲載終了

168万円

ホンダ

N BOX

660 カスタム G・EX ターボ Ho

H.30年(2018)

2660km

軽自動車一般

2019/08/08掲載終了

79.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.27年(2015)

68540km

軽自動車一般

2019/08/11掲載終了

58万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ 2WD ナビCTBA

H.27年(2015)

13935km

軽自動車一般

2019/08/13掲載終了

165万円

ホンダ

N BOX

G L

H.31年(2019)

14km

軽自動車一般

2019/08/10掲載終了

87.8万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

43591km

軽自動車一般

2019/08/19掲載終了

79.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

19130km

軽自動車一般

2019/08/14掲載終了

131.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

5km

軽自動車一般

2019/08/06掲載終了

128.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

5km

軽自動車一般

2019/08/22掲載終了

102万円

ホンダ

N BOX

G

H.28年(2016)

22000km

軽自動車一般

2019/08/21掲載終了

128.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

3km

軽自動車一般

2019/08/14掲載終了

128.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

2km

軽自動車一般

2019/08/21掲載終了

128.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

4km

軽自動車一般

2019/08/02掲載終了

131.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

2km

軽自動車一般

2019/08/21掲載終了

113.8万円

ホンダ

N BOX

660 G SSパッケージ メモリーナビ

H.25年(2013)

26000km

軽自動車一般

2019/07/31掲載終了

128.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

2km

軽自動車一般

2019/08/02掲載終了

131.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

2km

軽自動車一般

menu