CR-V(ホンダ)の中古車データベース 33/44

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ CR-V のデータベース車両

2015/03/01掲載終了

225.7万円

ホンダ

CR-V

20G

H.26年(2014)

4615km

SUV/クロカン

2015/02/13掲載終了

18万円

ホンダ

CR-V

スマートスケープ

H.10年(1998)

164000km

SUV/クロカン

2015/01/30掲載終了

89.8万円

ホンダ

CR-V

ZX

H.18年(2006)

113000km

SUV/クロカン

2015/01/21掲載終了

85万円

ホンダ

CR-V

iL-D

H.17年(2005)

48000km

SUV/クロカン

2015/03/10掲載終了

98万円

ホンダ

CR-V

ZXi

H.19年(2007)

77700km

SUV/クロカン

2015/03/05掲載終了

219.9万円

ホンダ

CR-V

24G レザーパッケージ

H.24年(2012)

28468km

SUV/クロカン

2015/04/24掲載終了

198万円

ホンダ

CR-V

20G

H.24年(2012)

14000km

SUV/クロカン

2015/03/11掲載終了

149.8万円

ホンダ

CR-V

ZLi

H.22年(2010)

54392km

SUV/クロカン

2015/06/20掲載終了

220万円

ホンダ

CR-V

24G

H.25年(2013)

22000km

SUV/クロカン

2015/06/20掲載終了

179万円

ホンダ

CR-V

ZX

H.22年(2010)

47000km

SUV/クロカン

2015/02/07掲載終了

158万円

ホンダ

CR-V

ZX

H.20年(2008)

36245km

SUV/クロカン

2015/02/07掲載終了

160万円

ホンダ

CR-V

ZX

H.20年(2008)

33000km

SUV/クロカン

2015/03/07掲載終了

98万円

ホンダ

CR-V

iL-D

H.17年(2005)

28919km

SUV/クロカン

2015/03/05掲載終了

194.8万円

ホンダ

CR-V

20G

H.24年(2012)

36150km

SUV/クロカン

2015/03/04掲載終了

97万円

ホンダ

CR-V

ZL

H.18年(2006)

67450km

SUV/クロカン

2015/01/21掲載終了

229.8万円

ホンダ

CR-V

24G

H.24年(2012)

29000km

SUV/クロカン

2015/04/03掲載終了

129万円

ホンダ

CR-V

ZX

H.18年(2006)

43385km

SUV/クロカン

2015/03/28掲載終了

169万円

ホンダ

CR-V

ZX

H.21年(2009)

29000km

SUV/クロカン

2015/01/25掲載終了

123.1万円

ホンダ

CR-V

ZX

H.19年(2007)

129635km

SUV/クロカン

2015/04/23掲載終了

209万円

ホンダ

CR-V

24G

H.24年(2012)

16000km

SUV/クロカン

menu